Kursplan

Nedanstående kurser läses under utbildningen. Kursernas innehåll hanteras både praktiskt och teoretiskt vilket också speglar testandet av kunskap. Testförfarandet sker med teoretiska prov, praktiska prov, diskussioner, reflektioner, praktiska och/eller teoretiska presentationer, inlämningsuppgifter. Till vissa kurser tillkommer litteratur som ska stärka kunskapsinlärningen.

Alla kurser riktar sig mot alpin skidåkning, ledarskap, vintersportteknik, turism och aktiviteter i fjällmiljö. Alla kurser är direkt kopplade till yrket skidlärare och vintersporttekniker och blir specifika vår utbildning och går inte att jämföra med ett vanligt upplägg på en gymnasieskola. Utbildningen måste ses som en helhet där alla kurser går in i varandra och inte som en utbildning med enbart enstaka kurser. "Inlärning genom upplevelse" är vår devis och i samarbete med Skistar Åre låter vi alla på utbildningen gemensamt uppleva skidturismen bakom kulisserna. Det här upplägget gör att det är viktigt att alla läser alla kurser på utbildningen för att gemensamt uppleva, diskutera, reflektera och ge varandra feedback kring innehållet. Vi jobbar mycket med "kollegialt lärande", en form av ledarutbildning som skolverket förordar.

Kurser

Pedagogiskt ledarskap, skidåkning (100 poäng)
Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter sam konflikthantering. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter såsom skidåkning och skidskola. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Bearbeta och förstå hur ämneskunskapen skidåkning ska in i det personliga ledarskapet.

Aktivitetsledarskap, skidåkning (300 poäng)
Kursen behandlar följande innehåll: Pedagogiskt ledarskap inom skidåkning i samverkan med yrkesverksamheten. Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp. Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet. Planering, genomförande, dokumentation och ut värdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten. Teoretisk, praktisk förståelse för ämneskunskapen inom skidåkning som ska införlivas i det pedagogiska ledarskapet.

Aktiviteter och upplevelser, skidåkning (100 poäng)
Skidlärarens roll och betydelse för gruppens samspel för att nå syfte och mål. Aktiviteten som mervärde för att förhöja deltagarens upplevelse av arrangemang eller vistelse. Planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter för olika målgrupper. Olika aktiviteter beroende på efterfrågan samt hänsyn till platsens och situationens förutsättningar. Kalkylering och prissättning av aktiviteter. Marknadsföring och presentation av planerad aktivitet. Lagar, andra bestämmelser samt överenskommelser att ta hänsyn till för utförandet av aktiviteten. Riskanalys och förebyggande säkerhet i samband med planering av aktiviteter. Kroppsspråkets betydelse för kommunikation och samverkan med andra.

Kommunikation (100 poäng)
Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation. Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation. Användning av samtal som redskap i kommunikation. Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. Framväxten av mediekultur och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

Värdskapet på resmålet (100 poäng)
Organisationsplan, yrkesroller och arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Destinationens förutsättningar och resmålets utbud. Verksamhet, affärsidé och målgrupp. Information och marknadsföring av företagets tjänster eller aktiviteter. Val av transportmedel och alternativa vägar att nå resmålet. Destinationens förändring beroende på olika säsonger. Händelser och aktiviteter som påverkar destinationen. Seder och bruk ur ett kulturellt perspektiv. Företagskultur, policyer och oskrivna regler. Miljöarbete på resmålet. Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser. Betydelsen av service och effektivitet i arbetet. Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i all kommunikation. Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar.

Ledarskap och organisation, turism/skidskola (100 poäng)
Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.

Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

Handel Specialisering, vintersportteknik (100 poäng)
Följande punkter gäller vintersportteknik och sporthandel. Produktkunskap och branschkunskap. Yrken och arbetsuppgifter. Organisationsformer och verksamhetsformer. Entreprenörskap och eget företagande. Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter. Datoranvändning och relevanta datorprogram. Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel om arbetsrätt och diskriminering, samt etiska regler. Miljö- och säkerhetsfrågor.

Träningslära 1 (100 poäng)
Anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder och muskler. Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa. Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet i olika situationer. Motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation. Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration. Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper. Metoder för att arbeta skadeförebyggande samt akut omhändertagande och grundläggande behandling av skada i samband med fysisk aktivitet. Etiska normer och regler för träningsverksamhet.

Träningslära 2 (100 poäng)
Kroppens anatomi och fysiologi med fokus på energigivande processer. Kroppens energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans utifrån tränings och hälsoperspektiv. Användande av kostregistrering och kostdataprogram. Olika faktorers påverkan på individers upplevelse av fysisk aktivitet och träning. Tränings- och motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation. Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration. Tester för att mäta fysiska kvaliteter, till exempel konditions- och rörlighetstester. Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av träningsprogram för individer och grupper. Skadeförebyggande träning samt enklare träningsprogram för rehabilitering, till exempel efter idrottsskada.