Kursplan

Nedanstående kurser läses under utbildningen. Kursernas innehåll hanteras både praktiskt och teoretiskt vilket också speglar testandet av kunskap. Testförfarandet sker med teoretiska prov, praktiska prov, diskussioner, reflektioner, praktiska och/eller teoretiska presentationer, inlämningsuppgifter. Till vissa kurser tillkommer litteratur som ska stärka kunskapsinlärningen.

Alla kurser riktar sig mot alpin skidåkning, ledarskap, vintersportteknik, turism och aktiviteter i fjällmiljö. Alla kurser är direkt kopplade till yrket skidlärare och vintersporttekniker och blir specifika för Åre Skidlärarlinje. Utbildningen måste ses som en helhet där alla kurser går in i varandra och inte som en utbildning med enbart enstaka kurser. "Inlärning genom upplevelse" är vår devis och i samarbete med Skistar Åre låter vi alla på utbildningen gemensamt uppleva skidturismen bakom kulisserna. Det här upplägget gör att det är viktigt att alla läser alla kurser på utbildningen för att gemensamt uppleva, diskutera, reflektera och ge varandra feedback kring innehållet.

Allmänt gällande alla kurser
• Undervisningen är på plats
• Studierna bedrivs på heltid
• Alla kurser är förlagda i Åre

Kurser

1. Pedagogiskt arbete, PEDPEAO, 200p
Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i skidbranschen. Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt. Lekens betydelse för barns lärande och växande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter i skidbranschen. Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna i skidbranschen. FN:s konvention om barnets rättigheter. Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik. Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid barnolycksfall. Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter i skidbranschen. Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt skidskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån mål och intentioner. Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande. Yrkesroll och ledarskap. Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar. Metodik för utvecklingssamtal.

2. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap inom skidåkning i samverkan med yrkesverksamheten inom skidbranschen. Organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala skidtekniska begrepp inom alpin skidåkning.  Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande, skidtekniken och det pedagogiska ledarskapet inom alpin skidåkning. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av skidaktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för svensk skidskola. Teoretisk, praktisk förståelse för ämneskunskapen inom skidåkning som ska införlivas i det pedagogiska ledarskapet.

3. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S 2, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap inom skidåkning i samverkan med yrkesverksamheten inom skidbranschen. Organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala skidtekniska begrepp inom alpin skidåkning. Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande, skidtekniken och det pedagogiska ledarskapet inom alpin skidåkning. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av skidaktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för svensk skidskola. Teoretisk, praktisk förståelse för ämneskunskapen inom skidåkning som ska införlivas i det pedagogiska ledarskapet.

4. Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S 3, 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap inom skidåkning i samverkan med yrkesverksamheten inom skidbranschen. Organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala skidtekniska begrepp inom alpin skidåkning. Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande, skidtekniken och det pedagogiska ledarskapet inom alpin skidåkning. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av skidaktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för svensk skidskola. Teoretisk, praktisk förståelse för ämneskunskapen inom skidåkning som ska införlivas i det pedagogiska ledarskapet.

5. Kommunikation, PEDKOU0 100p
Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation. Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation. Användning av samtal som redskap i kommunikation. Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. Framväxten av mediekultur och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Det verbala och icke verbala språkets betydelse i all kommunikation.

6. Värdskapet på resmålet, AKTVAR0 100p
Organisationsplan, yrkesroller och arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Destinationens förutsättningar och resmålets utbud. Verksamhet, affärsidé och målgrupp. Information och marknadsföring av företagets tjänster eller aktiviteter. Val av transportmedel och alternativa vägar att nå resmålet. Destinationens förändring beroende på olika säsonger.  Händelser och aktiviteter som påverkar destinationen. Seder och bruk ur ett kulturellt perspektiv. Företagskultur, policyer och oskrivna regler. Miljöarbete på resmålet. Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser. Betydelsen av service och effektivitet i arbetet.

7. Marknadsföring och försäljning, RESMAS0, 100 poäng
Marknadsföringens påverkan på individen. Riktad marknadsföring anpassad för olika målgrupper. Marknadsföring och försäljning via media. Varumärkets och marknadsföringens roll i köpprocessen från behov till beslut. Företagsprofilens betydelse i all kommunikation. Begrepp, definitioner, lagar och etiska regler inom området. Utformning av marknadsplan utifrån affärsidé och målsättning. Planering, genomförande och utvärdering av marknadsaktiviteter, till exempel mässor, evenemang, sponsring och annonsering. Informationsteknik som ett verktyg i marknadsföringsarbetet. Layout och exponering av marknadsföringsmaterial. Analysmetoder och undersökningar för att anpassa tjänst eller produkt efter marknad.

8. Handel Specialisering, HANHAN00S, 100p
Produktkunskap och branschkunskap inom skidbranschen. Yrken och arbetsuppgifter inom skidbranschen.  Organisationsformer och verksamhetsformer inom skidbranschen. Entreprenörskap och eget företagande inom skidbranschen.  Försäljningsinriktade och serviceinriktade arbetsuppgifter inom skidbranschen. Datoranvändning och relevanta datorprogram inom skidbranschen. Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel om arbetsrätt och diskriminering, samt etiska regler. Miljö- och säkerhetsfrågor inom skidbranschen.

9. Träningslära 1, TRNTRN01, 100 p
Anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder och muskler. Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa. Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet i olika situationer. Motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation. Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration. Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper. Metoder för att arbeta skadeförebyggande samt akut omhändertagande och grundläggande behandling av skada i samband med fysisk aktivitet. Etiska normer och regler för träningsverksamhet.