Utbildningens olika faser

Åre Skidlärarlinje består av tre olika faser som varvas för att åstadkomma en bra pedagogisk inlärningsmiljö. Utbildningen startar med en grundläggande teoretisk fas där vi ämnesmässigt, kulturellt, socialt mm skapar en plattform som gör det möjligt att sedan varva de andra faserna. Utbildningen avslutas med en sammanställande fas där alla moment knyts ihop.

  • Blå fas – Teoretiska grundläggande ämnesstudier. Genomförs i regel inomhus i klassrum, verkstad, träningsarena. Genomförs genom föreläsningar, diskussioner, grupparbeten. Genomförs med tillhörande litteratur.
  • Röd fas – Praktiska ämnesstudier. Genomförs i regel väldigt nära en arbetsplats (ibland på arbetsplatsen). Här kopplas de teoretiska ämnesstudier ihop med praktiska ämnesstudier
  • Grön fas – Omsättning av teoristudier. Genomförs i regel på en arbetsplats. Här omsätts ämnesstudierna, praktiska som teoretiska, på utbildningen.

Dessa tre faser går i varandra och är beroende av varandra under utbildningens gång vilket ställer krav på både teoretiska och praktiska insatser från eleverna. Den här formen av studieuplägg ställer höga krav på närvaro under studietiden.

Allmänt gällande alla kurser:
• Undervisningen är på plats
• Studierna bedrivs på heltid
• Alla kurser är förlagda i Åre

De tre olika faserna bygger på varandra och skapar tillsammans en enhet som utgör själva utbildningen. Alla kursers innehåll vävs samman på olika sätt under utbildningen vilket gör att det är viktigt att vara närvarande på alla moment för att förstå helheten och utbildningens slutmål. Med detta upplägg förbereder vi eleverna för yrkesrollen på ett handgripligt sätt. Utbildningen ska mer ses som en helhet med ett gemensamt mål än flera enstaka kurser med enskilda mål.